आहुति

- आहुति राजनीतिक तथा सामाजिक अध्येता हुनुहुन्छ ।