राजुप्रसाद चापागाईँ

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाका जानकार हुनुहुन्छ ।