उमेश प्रसाद मैनाली

मैनाली लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।