संगीता गिरी

गिरी ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फर्नबोर्ड) की जीविका विज्ञ हुनुहुन्छ ।