सप्तरी-४

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

सप्तरी-४ (क)
सप्तरी-४ (ख)