मोरङ-२

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

प्रदेशसभा उम्मेदवार

मोरङ-२ (क)
मोरङ-२ (ख)