प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव - २०७९

प्रदेशसभा समानुपातिक विवरण

दल प्रदेश १ मधेश बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम जम्मा
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
६६५४६०
३५.८%
२९५२०६५
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
५६२९५६
३०.३%
२६९९६३६
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१८१२४५
९.८%
१२०४८४७
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
१९८५११
१०.७%
७९१५८४
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
२४५१३
१.३%
४४६७९०
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
६१७२३
३.३%
४४२२९८
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
५५९५७
३.०%
३६९३९९
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
१२१५५
०.७%
२९२२२६
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
६३५२
०.३%
१६२०६०
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
२६०७१
१.४%
१३६१३६