सन्तोष ज्ञवाली

विपदपछिको राहत भन्दा पनि सधैंको लागि विपदबाट हुने हानी नोक्सानी न्यूनिकरणमा बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।